FORENINGENS VEDTÆGTER – rev. 180409 


1. NAVN
Bjødstrup Grundejer- og Beboerforening
2. HJEMSTED
Bjødstrup, Rønde Kommune (nu Syddjurs Kommune)
3. FORMÅL
Grundejer- og Beboerforeningen er upolitisk, og har til formål at varetage fælles interesser – herunder kontakt med myndighederne – og at tage initiativ til løsning af fælles opgaver for grundejer- og beboerforeningens medlemmer.
4. MEDLEMSKAB
Ret til medlemskab har grundejere og lejere i Bjødstrup. Der kan endvidere optages lodsejere med tilknytning til Bjødstrup efter Bestyrelsens skøn.
5. KONTINGENT
Kontingentet fastsættes hvert år på Generalforsamlingen, og skal være indbetalt inden 1. maj.
6. UDMELDELSE
Udmeldelse skal ske skriftligt inden 1. december, og gælder fra den følgende 1. januar.
7. GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er Grundejer- og Beboerforeningens øverste myndighed, og afgør alle spørgsmål af større betydning. Generalforsamlingen ledes af en af samme valgt dirigent, der sammen med de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskriver en over forhandlingerne ført protokol. Hver husstand har 2 stemmer. Der kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan medtage mere end 1 fuldmagt, der repræsenterer 2 stemmer.
8. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af august måned på et af Bestyrelsen fastsat sted med følgende dagsorden:
a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning
c) Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse
d) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
e) Valg til Bestyrelsen
f) Valg af 2 revisorer
g) Valg af suppleanter
h) Indkomne forslag
i) Eventuelt
9. INDKALDELSE
Indkaldelse til ordinær Generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden med 21 dages varsel.
10. FORSLAG
Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal skriftligt indgives til Bestyrelsen senest 14 dage før Generalforsamlingen afholdes. Indkomne forslag vil senest 4 dage før Generalforsamlingen afholdes blive udsendt til medlemmerne.
11. VEDTAGELSER
Alle vedtagelser sker ved stemmeflerhed af de fremmødte stemmeberettigede. Vedtagelse af ændringer i nærværende vedtægter kræver dog mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer. Er disse 2/3 ikke fremmødt, indkaldes til Ekstraordinær Generalforsamling, der således gøres fuldt beslutningsdygtig ved simpel stemmeflerhed.
12. AFSTEMNING
Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges af blot 1 medlem.
13. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær Generalforsamling afholdes efter Bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1/5 af de stemmeberettigede til Grundejer- og Beboerforeningens formand fremsender skriftlig begæring herom. Begæringen skal indeholde et udkast til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen skal inden 8 dage efter begæringens modtagelse indkalde til Generalforsamlingen, der skal afholdes inden for de følgende 14 dage.
14. BESTYRELSE
Grundejer- og Beboerforeningen ledes af en af Generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 5 medlemmer.
15.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år på den ordinære Generalforsamling vælges 2, i ulige 3 medlemmer.
16.
Bestyrelsen vælger selv formand, kasserer og sekretær af sin midte, og fastsætter en forretningsorden. Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed. Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmøde afholdes, når det skønnes nødvendigt, dog mindst 2 gange årligt.
17.
Alle medlemmer har pligt til at modtage valg som bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter. Genvalg kan finde sted, men et tidligere medlem af bestyrelse kan nægte at modtage genvalg, når vedkommende har været bestyrelsesmedlem i en periode af 2 år.
18.
Bestyrelsen må kun stifte gæld med Generalforsamlingens godkendelse.
19. SUPPLEANTER
Der vælges 2 suppleanter til Bestyrelsen, således at den suppleant, der på den ordinære Generalforsamling opnår flest stemmer, først indtræder i Bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide.
20. REVISORER
På den ordinære Generalforsamling vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant.
21. VALGBARHED
Der kan kun vælges 1 medlem fra hvert husstand til bestyrelsen, revisor eller suppleant.
22. REGNSKABSÅR
Grundejer- og beboerforeningens regnskabsår følger kalenderåret.
23. REVISION
Årsregnskabet afgives til revisorerne senest 15. januar, og revision skal være tilendebragt den 1. februar.
24. OPHÆVELSE AF GRUNDEJER- OG BEBOERFORENINGEN
Beslutning om ophævelse af Grundejer- og beboerforeningen kan træffes på Generalforsamlingen af 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Ved ophævelse af Grundejer- og beboerforeningen træffes der beslutning om eventuelle aktiver eller passiver på den opløsende Generalforsamling.

 

 

Vedtaget på den stiftende Generalforsamling
Den 28.11.1979
Ændret den. 29. marts 1999
Ændret den 18. april 2009